top of page

Innovasjon for en bedre framtid for flyktninger og migranter

Oslo

17. april 2024

Konferansen

Konferansen

Vulkan Arena, Oslo
17. april 2024
09:00 -16.00

Velkommen til årets viktigste konferanse om migrasjon og arbeidsinkludering, sett gjennom linsen av innovasjon.

Delta i konferansen dersom du:

 • Jobber med integrering, bosetting og arbeidsmarkedstiltak 

 • Jobber i privat sektor og ønsker å inkludere flere i din virksomhet 

 • Forsker på migrasjon, klimaendringer og samfunnsinnovasjon

 • Jobber i frivilligheten eller i ideell sektor med migrasjon og flyktningtematikk

 • Er en sosial entreprenør og ønsker å lære mer om hvordan man kan samarbeide med offentlig sektor

 • Jobber i offentlig forvaltning med innovasjonsprosjekter og innovative anskaffelser for å finne løsninger på samfunnsutfordringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er denne konferansen viktig?

I en verden hvor antallet flyktninger og migranter øker, står vi ovenfor et presserende behov for innovative og bærekraftige løsninger. Norge, med sin robuste velferdsmodell, har et unikt utgangspunkt og en mulighet til å lede an i dette arbeidet. 

På verdensbasis er det  89 millioner flyktninger, og dette tallet har fordoblet seg bare i løpet av de siste ti årene. Bak denne alarmerende økningen ligger en rekke drivkrefter, inkludert krig, uro og økonomisk ulikhet. Klimaendringene er allerede en medvirkende faktor, og vil i takt med et stadig varmere klima øke antallet migranter ytterligere. 

​Norge nyter godt av en velfungerende velferdsmodell og en lav arbeidsledighet, men en utfordring vedvarer – over 200 000 innvandrere er utenfor arbeid og aktivitet. Med en arbeidsledighet som er fire ganger høyere blant ikke-norskfødte, må vi spørre: Hvordan kan vi bedre mobilisere ressursene de bringer med seg?

 

For å nå FNs bærekraftsmål 8 og 10 – om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt om å redusere ulikhet – kreves både nytenkning, politisk vilje og sterkere synergier mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

 

Vi mener at nøkkelen ligger i innovasjonskraften;  hvordan innovative modeller, partnerskap og metoder kan skape endring for å løse samfunnsfloken med utenforskap blant flyktninger og migranter. Løsninger som kan være med å dekke blindsonene i velferdssamfunnet vårt, og bygge sterkere og mer inkluderende fellesskap.

La oss sammen bidra til at vi tar steget fra diskusjon til handling og forandring - og tenker nytt om hvordan gjøre en ny framtid mulig.

NAV logo.png
LUP_Ia_Logo_RGB.png
Sahan Cares Logo Transparent.png
startup.png
Innovasjon Norge logo.png
UDI_logo_horisontal_RGB 2.png
schibstedlogo.jpg
Company logo.png
redd barna logo.jpg
Røde_Kors_hovedlogo_til_skjerm_RGB (002).png
Temaer

Klimamigrasjon

Sosialt entreprenørskap

Humanitær innovasjon

Arbeidsinkludering

Mangfoldsstrategi

Innovasjon i offentlig sektor

iStock-1469940271.jpg
Program

Program
Konferansier: Ingi Mehus

Status og fremtidige scenarioer for migrasjon
Globalt øker migrasjon og flyktningstrømmene, drevet av faktorer som krig, konflikt og økonomisk ulikhet. Klimaendringer bidrar til å forverre levekår i mange regioner, og i de kommende tiårene blir store deler av jordens overflate ubeboelige. Klimaforskere har advart om disse endringene i lang tid. Nå kreves politisk lederskap og pragmatisk tilnærming for å håndtere den omfattende globale migrasjonen på en rettferdig og human måte.

Innlegg:
 • Morten Tønnessen-Krokan - Regionrådgiver Europa og Latin-Amerika og senioranalytiker i Røde Kors
 • Janne Skalleberg og Vibeke Holm - UDI
 • Gaia Vince (UK) - vitenskapelig forfatter, programleder og honorary research fellow ved Anthropocene Institute ved UCL
 • Lan Marie Berg - Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne
Utenforskapet i Norge
Sannsynligheten for å være arbeidsledig er 4 ganger høyere for utenlandsfødte enn for norskfødte. Det fører til at innvandrere er overrepresentert blant personer som står utenfor arbeidsliv og utdanning i Norge. Hver tredje person i utenforskap i yrkesaktiv alder er nemlig født utenlands. I en fremtid hvor nesten all befolkningsvekst i Norge kommer i de eldste aldersgruppene, og vi ikke blir flere i yrkesaktiv alder, trenger vi økt inkludering av innvandrere mer enn noen gang før – for å sikre en bærekraftig velferdsstat i Norge også for fremtiden.

Innlegg: 
 • Statistikksjef i NAV -Ulf Andersen
Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon
Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon representerer nye og innovative måter å adressere sentrale samfunnsutfordringer på. Disse løsningene retter seg ofte mot samfunnets blindsoner og har potensial til å skape betydelig positiv sosial påvirkning. Eksempler er gründeren Abdul Shiil fra Sahan Cares, som har skapt  jobbmuligheter for kvinnelige flyktninger innen omsorgssektoren i London. I Finland har Startup Refugees spilt en nøkkelrolle i oppstarten av over 90 selskaper og sikret ordinært arbeid for mer enn 1700 personer. Humans in the Loop støtter konfliktrammede og fordrevne mennesker med karriereutvikling, opplæring og muligheter til digitalt arbeid. De har tilbudt fjernarbeid til over 1000 personer i land som Bulgaria, Tyrkia, Syria, Irak, Afghanistan, Libanon, Portugal, Jemen, Ukraina, Moldova, DR Kongo og Kenya. I Rwanda arbeider Kumwe Hub, en del av Redd Barna, med et program rettet mot å tette det digitale gapet for flyktninger.


Innlegg:

 • Abdul Shiil fra Sahan Cares (UK)
 • Kumwe Hub/Redd Barna (RW)
 • Innovasjon Norge - Humanitært innovasjonsprogram
 • Startup Refugees (FI)
 • Humans in the Loop - (BG)
Innovasjon i offentlig sektor - muligheter og frampek
Velferdssamfunnet er under økende press. Samfunnsutfordringene blir mer komplekse og ressursene mer begrensede, og behovet for nye, effektive løsninger blir stadig mer presserende. Hvordan jobber offentlig sektor i dag med sosial innovasjon?
 Og hvordan bør samspillet mellom en sosial entreprenør og offentlig sektor se ut for å få til et partnerskap som bidrar til positiv samfunnsendring?

I statsbudsjettet for 2024 og gjennom flere stortingsmeldinger har det blitt uttrykt et ønske om at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Med 740 milliarder kroner på den offentlige innkjøpskontoen er det et stort potensial for at samfunnsutfordringer kan løses på bedre og nye måter. 

Innlegg:
 • Lars Ueland Kobro, statsviter og seniorforsker på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og faglig leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon på USN
 • Camilla Bjerre Damaard, fondssjef for Den Sociale Investeringsfond (DK)
 • Ole-Petter Gravningen, leder av NAV Sandefjord og Jørn Hammelow-Berg fra NewUse Sandefjord
 • Hanne Solgård-Øverlier, innovasjonspådriver fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
 • Effektkontrakter -"Nye virkemidler for arbeidsinkludering av innvandrere med lav formell kompetanse" - Oslo kommune - Områdesatsning, delprogram sysselsetting
Salongssamtale: 
 • Katinka Greve Leiner, direktør i FERD Sosiale entreprenører
 • Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
 • Camilla Bjerre Damgaard, fondssjef i Den Sociale Investeringsfond
Mangfold og inkludering i arbeidslivet: Muligheter og strategier

I en verden i stadig endring blir mangfold og inkludering stadig mer sentralt i arbeidslivet. Samtidig er det et uakseptabelt høyt nivå av utenforskap blant innvandrere, noe som krever handling. Men selv med en økende bevissthet rundt dette temaet, finner mange virksomheter det utfordrende å omsette teori til praksis. Hva skal til for å rekruttere  mer mangfoldig, og hvorfor skal man gjøre det? Hvilke dilemmaer står ledere ovenfor når når de skal rekruttere medarbeidere som er annerledes enn de selv? Hva er grunnen til at Schibsted har valgt å ansette en egen inkluderingssjef?


Innlegg:

 

 • Mee Eline fagdirektør forebyggende helse i NHO Geneo

 • Sumeet Singh, mangfoldssjef i Schibsted

 • Ajla Terzic -psykologspesialist i Favne

Speakere

Foredragsholdere

Foredragsholderne består av folk fra humanitære organisasjoner som gjør en forskjell på bakken, offentlige tjenestemenn som faktisk får ting til å skje,  sosiale entreprenører som løser samfunnsfloker, og bedrifter som rekrutterer mangfoldig. 

NHO_Geneo_edited_edited.png
MicrosoftTeams-image.png

Arrangørene

Hero har helt siden 1987 vært i frontlinjen for å tilby tjenester fra asylmottak til arbeids- og samfunnsintegrering. Vi erkjenner at veien til vellykket integrering krever mer enn tradisjonell tilnærming.  Det er her innovasjon blir nøkkelen - ikke som et moteord, men som praktisk handling for å skape inkluderende og varige resultater.

 

Med fokus på håndfaste innovasjoner og samarbeidsmodeller, ønsker vi å lukke gapet der eksisterende systemer kommer til kort. Vi søker å etablere reelle muligheter for flyktninger og migranter til å utnytte sine ressurser og potensialet.  

Som en av de største og mest sentrale aktørene innenfor fagfeltet, ser vi derfor på det som vår oppgave å ta en aktiv rolle i å lede en nytenkende dialog om fremtidens migrasjon og hvordan vi må ruste oss for å møte fremtidens behov. Vi mener det er nødvendig, nyttig og spennende å se eksempler på hvordan innovasjon og tverrsektorielt samarbeid bør tas i bruk for å gi raskere, bedre og mer treffsikre tjenester for flyktninger og migranter. 

 

Denne konferansen er ikke bare en møteplass, men en startblokk for en endringsreise. Sammen med Social Impact Lab og NHO Geneo ønsker vi å utforske og formidle løsninger som er gjennomførbare, målbare og rettet mot å styrke samfunnslimet. 

Social Impact Lab arbeider for å støtte sosiale entreprenører og realisering av løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.  
Vår visjon er at «ingen ressurser skal gå til spille». Innen tjenester med høyt arbeidspress og for lite kapasitet, for eksempel i helsevesenet og   
eldreomsorgen, trenger vi å tenke nytt i tiden som kommer. Økt samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt kan bidra til tjenesteutvikling,  
nye arbeidsmåter og et mer inkluderende arbeidsmarked. Det er en glede å gi et lite bidrag til denne konferansen slik at vi sammen kan  
løfte blikket, tenke helhetlig og utforske hvordan vi kan inkludere flere ressurser og møte nåtidens presserende behov. 

NHO Geneo jobber for å fremme helse og livskvalitet. Vi erkjenner viktigheten av mangfold og inkludering i arbeidslivet, spesielt for flyktninger og migranter. Vår deltakelse i dette arrangementet er en overbevisning om at arbeid er en kilde til økonomisk sikkerhet og en fundamental byggestein for personlig velvære og sosial integrering. Å støtte flyktninger og migranter i å finne meningsfylt arbeid er avgjørende for å fremme deres helse og livskvalitet, samt å anerkjenne og verdsette deres unike ferdigheter og erfaringer. Ved å bidra til dette arrangementet, håper vi å belyse hvordan inkluderende arbeidspraksiser kan berike våre samfunn og endre livene til individer som trenger en ny start i Norge. Det handler om å gi hver enkelt person muligheten til å bidra, vokse og trives, noe som til syvende og sist styrker hele samfunnet.

iStock-1365562800.jpg
Kjøp billetter

Kjøp billetter

Bedre framtid logo original.png
bottom of page