top of page

Innovasjon for en bedre framtid for flyktninger og migranter

Oslo

17. april 2024

Konferansen

Konferansen

Vulkan Arena, Oslo
17. april 2024
09:00 -16.00

Velkommen til årets viktigste konferanse om migrasjon og arbeidsinkludering, sett gjennom linsen av innovasjon.

Delta i konferansen dersom du:

 • Jobber med integrering, bosetting og arbeidsmarkedstiltak 

 • Jobber i privat sektor og ønsker å inkludere flere i din virksomhet 

 • Forsker på migrasjon, klimaendringer og samfunnsinnovasjon

 • Jobber i frivilligheten eller i ideell sektor med migrasjon og flyktningtematikk

 • Er en sosial entreprenør og ønsker å lære mer om hvordan man kan samarbeide med offentlig sektor

 • Jobber i offentlig forvaltning med innovasjonsprosjekter og innovative anskaffelser for å finne løsninger på samfunnsutfordringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er denne konferansen viktig?

I en verden hvor antallet flyktninger og migranter øker, står vi ovenfor et presserende behov for innovative og bærekraftige løsninger. Norge, med sin robuste velferdsmodell, har et unikt utgangspunkt og en mulighet til å lede an i dette arbeidet. 

På verdensbasis er det  108 millioner flyktninger, og dette tallet har fordoblet seg bare i løpet av de siste ti årene. Bak denne alarmerende økningen ligger en rekke drivkrefter, inkludert krig, uro og økonomisk ulikhet. Klimaendringene er allerede en medvirkende faktor, og vil i takt med et stadig varmere klima øke antallet migranter ytterligere. 

​Norge nyter godt av en velfungerende velferdsmodell og en lav arbeidsledighet, men en utfordring vedvarer – over 200 000 innvandrere er utenfor arbeid og aktivitet. Med en arbeidsledighet som er fire ganger høyere blant ikke-norskfødte, må vi spørre: Hvordan kan vi bedre mobilisere ressursene de bringer med seg?

 

For å nå FNs bærekraftsmål 8 og 10 – om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt om å redusere ulikhet – kreves både nytenkning, politisk vilje og sterkere synergier mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

 

Vi mener at nøkkelen ligger i innovasjonskraften;  hvordan innovative modeller, partnerskap og metoder kan skape endring for å løse samfunnsfloken med utenforskap blant flyktninger og migranter. Løsninger som kan være med å dekke blindsonene i velferdssamfunnet vårt, og bygge sterkere og mer inkluderende fellesskap.

La oss sammen bidra til at vi tar steget fra diskusjon til handling og forandring - og tenker nytt om hvordan gjøre en ny framtid mulig.

Temaer

Klimamigrasjon

Sosialt entreprenørskap

Humanitær innovasjon

Arbeidsinkludering

Mangfoldsstrategi

Innovasjon i offentlig sektor

iStock-1469940271.jpg
Program
Status og fremtidige scenarioer for migrasjon
Globalt øker migrasjon og flyktningstrømmene, drevet av faktorer som krig, konflikt og økonomisk ulikhet. Klimaendringer bidrar til å forverre levekår i mange regioner, og i de kommende tiårene vil mange mennesker ikke klare å tilpasse seg til klimaendringene. De vil måtte flytte på seg. 
 
Klimaforskere har advart om disse endringene i lang tid. Nå kreves politisk lederskap og pragmatisk tilnærming for å håndtere den omfattende globale migrasjonen på en rettferdig og human måte.

Innlegg:
 • Røde Kors -Morten Tønnessen-Krokan, regionrådgiver og senioranalytiker Europa og Latin-Amerika
 • UDI - Janne Skalleberg, endringsleder og Vibeke Holm, innovasjonspådriver 
 • Gaia Vince (UK) - vitenskapelig forfatter, programleder og honorary research fellow ved Anthropocene Institute ved UCL
 • Lan Marie Berg - Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne
Utenforskapet i Norge
Sannsynligheten for å være arbeidsledig er 4 ganger høyere for utenlandsfødte enn for norskfødte. Det fører til at innvandrere er overrepresentert blant personer som står utenfor arbeidsliv og utdanning i Norge. Hver tredje person i utenforskap i yrkesaktiv alder er nemlig født utenlands. I en fremtid hvor nesten all befolkningsvekst i Norge kommer i de eldste aldersgruppene, og vi ikke blir flere i yrkesaktiv alder, trenger vi økt inkludering av innvandrere mer enn noen gang før – for å sikre en bærekraftig velferdsstat i Norge også for fremtiden.

Innlegg: 
 • NAV Ulf Andersen, statistikksjef
Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon
Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon representerer nye og innovative måter å adressere sentrale samfunnsutfordringer på. Disse løsningene retter seg ofte mot samfunnets blindsoner og har potensial til å skape betydelig positiv sosial påvirkning. Eksempler er gründeren Abdul Shiil fra Sahan Cares, som har skapt  jobbmuligheter for kvinnelige flyktninger innen omsorgssektoren i London. I Finland har Startup Refugees spilt en nøkkelrolle i oppstarten av over 90 selskaper og sikret ordinært arbeid for mer enn 1700 personer. Humans in the Loop støtter konfliktrammede og fordrevne mennesker med karriereutvikling, opplæring og muligheter til digitalt arbeid. De har tilbudt fjernarbeid til over 1000 personer i land som Bulgaria, Tyrkia, Syria, Irak, Afghanistan, Libanon, Portugal, Jemen, Ukraina, Moldova, DR Kongo og Kenya. I Rwanda arbeider Kumwe Hub, en del av Redd Barna, med et program rettet mot å tette det digitale gapet for flyktninger. I Norge jobber Digna med å gjøre offentlig informasjon tilgjengelig for minoriteter. 


Innlegg:

 • Sahan Cares (UK) - Abdul Shiil
 • Digna AS (NO) - Mohammed Abdelqadir
 • Redd Barna og Kumwe Hub/  (RW) - Emilie Reeh, Rebekka Øvstegård, Kristine Hofseth Hovland
 • Innovasjon Norge - Humanitært Innovasjonsprogram - Therese Marie Uppstrøm Pankratov
 • Startup Refugees (FI)- Aicha Manai, Arkan Aal-Owayef
 • Humans in the Loop - (BG) - Hester Gartrell og Tess Valbuena
Innovasjon i offentlig sektor - muligheter og frampek
Velferdssamfunnet står overfor økende utfordringer. Samfunnsproblemer blir stadig mer komplekse, mens ressursene blir stadig mer begrensede. Dette skaper et økende press for å finne nye og effektive løsninger. I denne sammenhengen er det viktig å undersøke hvordan offentlig sektor kan jobbe med sosial innovasjon og utforske veier bort fra sektorbegrenset tenkning, til radikal samskaping.

I statsbudsjettet for 2024 og gjennom flere stortingsmeldinger har det blitt uttrykt et ønske om at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Med 740 milliarder kroner på den offentlige innkjøpskontoen er det et stort potensial for at samfunnsutfordringer kan løses på bedre måter. 

Innlegg:
 • Universitetet i Sørøst-Norge - Lars Ueland Kobro, statsviter og seniorforsker og faglig leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon på USN
 • Den Sociale Investeringsfond (DK) - Camilla Bjerre Damaard, fondssjef
 • NAV Sandefjord og New Use - Ole-Petter Gravningen, leder av NAV Sandefjord og Jørn Hammelow-Berg fra NewUse 
 • Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)- Hanne Solgård-Øverlier, innovasjonspådriver
 • NAV og Oslo kommune - Hilde Ravnaas, prosjektleder i «Nye kvalifiseringsløp for innvandrere med lav formell kompetanse. Effektkontrakter - NAV og Oslo kommune med bydelene Bjerke og Grorud

Salongssamtale: 
 • Katinka Greve Leiner, direktør i FERD Sosiale entreprenører
 • Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
 • Camilla Bjerre Damgaard, fondssjef i Den Sociale Investeringsfond
 • Ahmed Hassan, Amesto Aces
 • Ole-Petter Gravningen, leder NAV Sandefjord
Mangfold og inkludering i arbeidslivet

I en globalisert verden med økende migrasjon og krysskulturelle kontaktpunkter, står mangfold og inkludering i arbeidslivet som kritiske faktorer for å skape mer rettferdige, innovative og konkurransedyktige organisasjoner. Til tross for økende bevissthet om viktigheten av disse prinsippene, møter mange norske virksomheter utfordringer med å implementere dem effektivt på grunn av barrierer som diskriminering, ubevisste fordommer, og høye språkkrav.

 

Schibsted har tatt et proaktivt skritt ved å ansette en inkluderingssjef som signaliserer en voksende anerkjennelse av at mangfold ikke bare er et etisk valg, men også en strategisk fordel. For å fremme et mer inkluderende arbeidsmiljø, og oppnå like muligheter for alle, er det essensielt at flere arbeidsgivere våger å rekruttere bredere og investere i migranter som står utenfor arbeidslivet.


Innlegg:

 

 • NHO Geneo - Mee Eline fagdirektør forebyggende helse

 • Schibsted - Sumeet Singh, mangfoldssjef 

 • Favne psykologbistand - Ajla Terzic -psykolog

Speakere

Foredragsholdere

Foredragsholderne består av folk fra humanitære organisasjoner som gjør en forskjell på bakken, offentlige tjenestemenn som faktisk får ting til å skje,  sosiale entreprenører som løser samfunnsfloker, og bedrifter som rekrutterer mangfoldig. 

NHO_Geneo_edited_edited.png
MicrosoftTeams-image.png

Arrangørene

Hero har helt siden 1987 vært i frontlinjen for å tilby tjenester fra asylmottak til arbeids- og samfunnsintegrering. Vi erkjenner at veien til vellykket integrering krever mer enn tradisjonell tilnærming.  Det er her innovasjon blir nøkkelen - ikke som et moteord, men som praktisk handling for å skape inkluderende og varige resultater.

 

Med fokus på håndfaste innovasjoner og samarbeidsmodeller, ønsker vi å lukke gapet der eksisterende systemer kommer til kort. Vi søker å etablere reelle muligheter for flyktninger og migranter til å utnytte sine ressurser og potensialet.  

Som en av de største og mest sentrale aktørene innenfor fagfeltet, ser vi derfor på det som vår oppgave å ta en aktiv rolle i å lede en nytenkende dialog om fremtidens migrasjon og hvordan vi må ruste oss for å møte fremtidens behov. Vi mener det er nødvendig, nyttig og spennende å se eksempler på hvordan innovasjon og tverrsektorielt samarbeid bør tas i bruk for å gi raskere, bedre og mer treffsikre tjenester for flyktninger og migranter. 

 

Denne konferansen er ikke bare en møteplass, men en startblokk for en endringsreise. Sammen med Social Impact Lab og NHO Geneo ønsker vi å utforske og formidle løsninger som er gjennomførbare, målbare og rettet mot å styrke samfunnslimet. 

Social Impact Lab arbeider for å støtte sosiale entreprenører og realisering av løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.  
Vår visjon er at «ingen ressurser skal gå til spille». Innen tjenester med høyt arbeidspress og for lite kapasitet, for eksempel i helsevesenet og   
eldreomsorgen, trenger vi å tenke nytt i tiden som kommer. Økt samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt kan bidra til tjenesteutvikling,  
nye arbeidsmåter og et mer inkluderende arbeidsmarked. Det er en glede å gi et lite bidrag til denne konferansen slik at vi sammen kan  
løfte blikket, tenke helhetlig og utforske hvordan vi kan inkludere flere ressurser og møte nåtidens presserende behov. 

NHO Geneo jobber for å fremme helse og livskvalitet. Vi erkjenner viktigheten av mangfold og inkludering i arbeidslivet, spesielt for flyktninger og migranter. Vår deltakelse i dette arrangementet er en overbevisning om at arbeid er en kilde til økonomisk sikkerhet og en fundamental byggestein for personlig velvære og sosial integrering. Å støtte flyktninger og migranter i å finne meningsfylt arbeid er avgjørende for å fremme deres helse og livskvalitet, samt å anerkjenne og verdsette deres unike ferdigheter og erfaringer. Ved å bidra til dette arrangementet, håper vi å belyse hvordan inkluderende arbeidspraksiser kan berike våre samfunn og endre livene til individer som trenger en ny start i Norge. Det handler om å gi hver enkelt person muligheten til å bidra, vokse og trives, noe som til syvende og sist styrker hele samfunnet.

iStock-1365562800.jpg
Kjøp billetter

Kjøp billetter

Bedre framtid logo original.png
bottom of page